ISO 9001:2008
ISO 9001:2008

شرکت صالح کاران سپاهان در 13 خرداد 1393 موفق به دریافت گواهینامه ISO 9001:2008 برای مدیریت کیفیت گردید.