عضویت در سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران
سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

شرکت صالحکاران در دیماه 1394 موفق به عضویت در سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران گردید