عملیات اجرایی ایستگاه راه آهن خاوران

پروژه عملیات اجرایی ایستگاه راه آهن خاوران واقع در تبریز می‌باشد. این پروژه در مورخ ۹۸/۱۰/۲۴طی قرارداد شماره ۱۵/۹۸/۱۸۰۵۹۴ با شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با مدت اولیه ۱۸ ماه و با مبلغ اولیه پیمان بالغ بر ۶۴۶/۳۰۰ میلیون ریال منعقد گردید.

تصاویر