ایستگاه راه آهن همدان
ایستگاه راه آهن همدان

پروژه ایستگاه راه آهن همدان که در محور راه آهن تهران – همدان – سنندج میباشد در تاریخ 91/05/07 طی قرارداد شماره 15/60258 با وزارت راه و شهرسازی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور منعقد شد و عملیات اجرایی آن در تاریخ 91/05/23 آغاز گردید. مبلغ اولیه پیمان بالغ بر 431,968 میلیون ریال درغالب مترمربع زیربنا و مدت زمان پیمان معادل 18 ماه برآورد اولیه شده است.
ایستگاه راه آهن همدان در کیلومتر 100+265 واقع در محور تهران- همدان- سنندج ، با موقعیت جغرافیایی شمال شرقی شهر همدان در جوار رباط شورین و در فاصله 12 کیلومتری از مرکز شهر و 5/8 کیلومتری از جاده کمربندی می باشد.
موضوع پیمان شامل اجرای کلیه کارهای ساختمانی ، محوطه سازی و تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان اصلی ایستگاه و ساختمانهای جنبی میباشد همچنین اجرای کلیه تاسیسات زیربنایی نیز در حیطه عملیاتهای اجرائی این شرکت میباشد این پروژه با زیربنایی معادل 36،173 مترمربع در قالب ترکیبی از اسکلت فلزی در ساختمان اصلی و اسکلتهای بتنی در ساختمانهای جنبی توسط مشاور پروژه (مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران) طراحی شده است.

ایستگاه راه آهن رشت

پروژه احداث ایستگاه راه آهن رشت که در محور راه آهن محور قزوین – رشت – انزلی میباشد در تاریخ 91/05/28 طی قرارداد شماره 15/72554 با وزارت راه و شهرسازی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور منعقد شد و عملیات اجرایی آن در تاریخ 20/06/91 آغاز گردید. مبلغ اولیه پیمان بالغ بر 341,118 میلیون ریال درغالب مترمربع زیربنا و مدت زمان پیمان معادل 18 ماه برآورد اولیه شده است.
ایستگاه راه آهن رشت در کیلــومتر 485+183 واقع در محور قزوین – رشت - انزلی ، با موقعیت جغرافیایی جنوب شـــرقی شهر رشت (جــاده جیرده- فلک ده، نرسیده به ورزشگاه) می باشد.
موضوع پیمان شامل اجرای کلیه کارهای ساختمانی ، محوطه سازی و تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان اصلی ایستگاه و ساختمانهای جنبی میباشد همچنین اجرای کلیه تاسیسات زیربنایی نیز در حیطه عملیاتهای اجرائی این شرکت میباشد این پروژه با زیربنایی معادل 27،188 مترمربع در زمینی به مساحت 662،158 در قالب ترکیبی از اسکلت بتنی در ساختمان اصلی و اسکلتهای بتنی و فلزی در ساختمانهای جنبی توسط مشاور پروژه (مهندسین مشاور سینام) طراحی شده است.