سازمان مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان
سازمان مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان

این پروژه در تاریخ 1369/9/12 طی قرارداد شماره 69/1 با دانشگاه صنعتی اصفهان به امضا رسیده است.
موضوع قرارداد عبارتست از احداث ساختمان ومحوطه سازی ساختمان اداری سازمان مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان.
مبلغ اولیه پیمان بالغ بر 645,936,921 ریال به انضمام متمم قرارداد به میزان 700,000,000 ریال میباشد. مدت زمان اجرای قرارداد 31 ماه طی اصل قرارداد و 26 ماه طی متمم آن برآورد شده بود.
این پروژه در تاریخ 12/9/1369 طی قرارداد شماره 1/69 با دانشگاه صنعتی اصفهان به امضا رسیده است.
موضوع قرارداد عبارتست از احداث ساختمان ومحوطه سازی ساختمان اداری سازمان مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان.
مبلغ اولیه پیمان بالغ بر 645,936,921 ریال به انضمام متمم قرارداد به میزان 700,000,000 ریال میباشد. مدت زمان اجرای قرارداد 31 ماه طی اصل قرارداد و 26 ماه طی متمم آن برآورد شده بود.
زیربنای ابنیه و تاسیسات شامل 13000 مترمربع بوده و سطح محوطه سازی به میزان 12000 مترمربع انجام گردیده است.
پروژه ساختمان مرکزی در تاریخ 1375/6/5 تحویل قطعی گردید و محوطه سازی این مجوعه نیز در تاریخ 1376/12/25 تحویل قطعی گردید.